Menu
Obec Bílý Kostel nad Nisou
Bílý Kostel nad Nisou

Hlas Bílého Kostela 9/07

Vážení a milí spoluobčané,
 
je po prázdninách a dovolených a pokusím se Vám připomenout pár skutečností, které se v naší obci udály nebo s naší obcí souvisí.
Znovu Vám připomínám, že veškeré informace můžete najít na našich webových stránkách www.bily-kostel.cz , které trochu změnily svoji tvář. Opět Vás vyzývám o příspěvky a připomínky týkající se naší obce, jelikož určitě Vám není lhostejná.
DĚTSKÝ DEN
Dětský den se uskutečnil v pátek 22. června na zdejším fotbalovém hřišti. Jako každoročně se jeho uspořádáním výborně zhostil klub maminek za přispění dalších spolků, sdružení a dobrovolníků. Rozzářené oči dětí jistě byly odměnou všem, kteří se na přípravě podíleli. Pro děti byla připravena spousta soutěží a zajímavých her. Tradičně maminky připravily výborné koláče, ve kterých byly zapečeny mince a děti si mohly ,,vykousat,, nejenom dobrotu, ale i nějakou tu korunu. Podle účasti dětí i z jiných obcí a měst je vidět, že dětský den v Bílém Kostele je příjemnou a milou oslavou. Děkuji všem, kteří se na pořádání dětského dne podíleli.                                                                        JF
Varhanní maratÓN euroregionem Nisa
V sobotu 4. srpna 2007 se uskutečnil v našem regionu varhanní maratón. Měli jsme tu velkou čest, že se letošní ročník konal také u nás v obci v kostele sv. Mikuláše. Organizátoři celé akce, když přišli s myšlenkou, že by se jedna etapa maratónu konala v Bílém Kostele, se obávali, zda zde bude nějaká návštěvnost. Přišli jsme a bylo nás nejvíc ze všech etap letošního ročníku. Ukázali jsme, že si takové akce dokážeme vážit a že když pro nás ještě někdo k tomu přiveze varhany… . Varhany, které byly extra instalovány pro tuto akci, krásně zněly v prostorách našeho kostela. Celý varhanní maratón odehrál Jaroslav Tůma, varhaník, cembalista, improvizátor, skladatel a pedagog z pražské AMU. Pěvecky ho doprovázel nám všem dobře známý Mistr Luděk Vele se svou dcerou Adélou. Věřím, že pro nás všechny to byl příjemný kulturní zážitek!!!
Celý tento podnik natáčela česká televize, která o tomto zpracuje dokumentární film, jenž poběží v televizi v období vánoc. Určitě Vás budeme informovat o přesném termínu vysílání. Jistě bude příjemné se podívat na záběry nám známého okolí a prostředí.                                                             
POUŤ
O červencovém víkendu se uskutečnila již tradiční VII. bílokostelská pouť. Na pouti bylo dostatek prodejních stánků, pouťových atrakcí jako řetízkový kolotoč, otočná lavice, střelnice, autodrom a jiné dětské atrakce.
V sobotu v odpoledních hodinách odehrál v místním kostele sv. Mikuláše klavírní koncert pan doktor Antonín Samek. Zazněly zde sonáty Bedřicha Smetany a L. V. Beethovena. Pan doktor příchozím připravil pěkný kulturní zážitek.
Sobotní večer byla v plném proudu pouťová veselice u místní hasičské zbrojnice. Hasiči se postarali o velký počet lidí, kteří se příjemně a pěkně bavili. Bylo hezké, že zde byly zastoupeny rozdílné generace, které se uměly spolu báječně bavit. K zábavě výborně zahrála skupina Donaha, která rozproudila všechny k tanci.
Všechno to umocnilo, že v sobotu vyšlo bezvadné počasí.                                                                     JF
OBJEKT STARÉ HOSPODY
                Jistě jste zaznamenali bourání objektu staré hospody v průběhu srpna. Obec po schválení zastupitelstvem obce přistoupila k tomuto kroku.
                Jak jsem Vás informoval již dříve, objekt staré hospody a přilehlé pozemky mají svého majitele. Je jím firma Mondirex s.r.o. zastoupená jednatelem ing. Maškem. Na několikeré výzvy stavebního úřadu MÚ Chrastava k odstranění stavby majitel nereagoval. Tím pádem obec souhlasila s postoupením vykonání povinnosti na sebe. Myslím si, že to bylo rozhodnutí zásadní, důležité a správné. Budova byla v dosti havarijním stavu a ze strany majitele se určitě nemohla dočkat nějakého pozitivního řešení. Na demolici byla vybrána z několika dosti rozdílných nabídek firma Reso s.r.o Liberec. Demolici provedla dle sjednaných požadavků. Bylo dbáno na třídění odpadů vzniklých při demolici a hlavně za rozumné a reálné ceny. Dosavadní výsledek jste si jistě zhodnotili sami.
                Musím se zmínit o ceně, kterou tato akce bude stát, jelikož se objevují mezi námi různé nepravdy. Obec podepsala smlouvu na demolici za 380 tisíc korun. Konečná cena bude ještě ponížena o odprodeje stavebních prvků, kovového sběru atd. a bude se pohybovat okolo 350 tisíc. Myslím si, že je to cena přijatelná. Zbavili jsme se v obci jednoho velkého strašáka, který už nebude ohrožovat zdraví občanů a hlavně dětí, které tam lezly.
                A co dál? Pohledávka za provedené práce bude uplatněna soudně po majiteli. Nebude to lehké, ale záměrem je dostat se ke zmiňovaným pozemkům ve středu obce a tím posléze přistoupit ke zkrášlení a zúčelnění centra obce. Jistě už teď vynikla dominanta obce, kostel sv. Mikuláše.                                           JF
MATEŘSKÁ ŠKOLA
O letních prázdninách proběhla rekonstrukce druhého oddělení mateřské školy. Do loňského školního roku fungovalo v MŠ jedno oddělení, které již letos nemohlo kapacitou uspokojit zájem rodičů o naše předškolní zařízení. Proto obec přistoupila k rekonstrukci a znovuobnovení druhého oddělení. Na rekonstrukci máme přiznanou účelovou investiční dotaci od Libereckého kraje, která nám pomůže spolufinancovat tuto akci.
                Nyní máme v mateřské škole dvě krásná oddělení, takže nezbývá si nic jiného přát, než aby se dětem ve školce líbilo.                                              JF
KONTEJNERY
S řešením otázky staré hospody vznikl nový problém: velkoobjemové kontejnery. Dříve, kdy byly ,,schovány,, za starou hospodou nikomu jejich nevzhled v centru obce nevadil. Teď když budeme usilovat o zkrášlení centra obce, musíme nalézt uspokojivé řešení, které by vyhovovalo nám všem, občanům. Kontejnery budou přistavovány asi ve dvouměsíčních předem oznámených intervalech na víkendy, kdy bude možnost do nich odevzdat příslušný odpad. Toto řešení se mi zdá přijatelné a doufám, že si na něj zvykneme všichni a nebudeme otázku odpadů řešit jiným nelegálním způsobem, třeba černými skládkami. Musíme si uvědomit, to co se učí již malé děti v prvních třídách, že odpad patří na určená místa a ne do přírody.
Obec má povinnost dle zákona o odpadech zajistit dvakrát do roka svoz velkoobjemového odpadu, tudíž si myslím, že přistavení po dvou měsících je jistě vyhovující a každý, kdo má potřebu využít tuto službu se podle toho může zařídit. Komfort, který nám byl dříve umožněn v podobě celoročně přístupných kontejnerů, někteří zneužívali na úkor druhých. Dosti často se také lidé z jiných obcí naučili využívat naše kontejnery.
Bude zde také možnost v případě potřeby zapůjčit si kontejner od obce po předchozím objednání a tím při odvozu budete ušetřeni o pronájem kontejneru.
Toto opatření se dělá hlavně z důvodu, že obec nemá vhodné vlastní prostory pro umístění kontejnerů.
Nejbližší termín přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad bude od pátku 26.října do pondělí 29.října 2007 u obecního úřadu.
Dále si dovolím, po častých dotazech, znovu zveřejnit stručný přehled kolik v loňském roce odpady v obci činily:
výdaje celkem:     486.899,- Kč          z toho
směsný komunální odpad(popelnice): 382.515,- Kč
separovaný odpad:                                  24.990,- Kč
nebezpečný odpad:                                    6.485,- Kč
kontejnery:                                                 72.909,- Kč
příjmy celkem:      417.595,- Kč          z toho
od občanů                                            411.695,- Kč
EKOKOM                                                5.945,- Kč          JF
OZNÁMENÍ
Svoz nebezpečného odpadu
neděle 21. října 2007 v 10 hodin u obecního úřadu
Upozorňuji a vyzývám občany, kteří neuhradili poplatek za svoz komunálního odpadu, aby tak co nejrychleji učinili.
Tato povinnost je ze zákona.
                  Za první pololetí tohoto roku jsme zaplatili na základě veřejnoprávní smlouvy městu Chrastava za projednávání přestupků 11.500,- Kč. Jednalo se o 23 řešených přestupků. Musím konstatovat, že takto utrácené peníze z rozpočtu obce jsou úplně zbytečné a mohly by posloužit jinak. Vše je jenom závislé na chování některých lidí kolem nás. Věřím, že do budoucna se tato položka vrátí na minimální částku a omezí se pouze na ojedinělé  případy.                            JF
Začal nový školní rok 2007 / 2008
                V pondělí 3. září jsme se po krásně prožitých prázdninách opět sešli, abychom uvítali nový školní rok a také naše nové žáčky. S našimi šesti prvňáčky, které jsme letos v naší škole uvítali, přišli také jejich rodiče a prarodiče.
Slavnostního zahájení nového školního roku se zúčastnil i starosta obce Ing. Jiří Formánek a stejně jako v minulých letech i letos přišly naše prvňáčky přivítat zástupkyně Klubu maminek paní Třešňáková a paní Dobrá, které dětem předaly malý plyšový dárek. Škola věnuje každoročně nastupujícím prvňáčkům pamětní list a balíček s učebními pomůckami.
Samozřejmě, že jsme nezapomněli ani na naše stávající žáky, kterým jsme připravili malou sladkou odměnu a všichni si první den ze školy odnesli i krásný barevný balónek.
Přišla se podívat také bývalá paní učitelka Magda Jakubů, která zde prožila spoustu krásných let a vždy si ráda zavzpomíná na všechny své žáky, které v naší škole učila a připravila je na dobrý start do dalšího života. Svou návštěvou nás poctila i paní Anna Šmídová, která mne v minulých čtyřech letech v naší škole zastupovala a odvedla tu obrovský kus práce, za který jí patří i moje poděkování. Obě pak dětem popřály mnoho úspěchů ve škole, spokojenost a radost z  každého dne, který spolu ve škole prožijí.
Již od ledna 2003 je nedílnou součástí naší školy i mateřská škola, která právě na začátku letošního školního roku uvedla do provozu druhé oddělení. Během prázdnin proběhla rekonstrukce prvního patra budovy MŠ. Zcela nově byla vybudovaná umývárna s pěknými obklady a dlažbou, sprchový kout a WC, zavedeno plynové topení, nové osvětlení a podlahové krytiny, nově natřené dveře a vymalování všech prostor v patře. Celé oddělení bylo vybaveno zcela novým nábytkem, který byl zhotoven na míru, lehátky a lůžkovinami, kuchyň musela být vybavena potřebným nádobím. Muselo se zajistit vše potřebné, abychom splnili přísné hygienické normy a mohli druhé oddělení otevřít.
Zásluhou vedení obce, které zajišťovalo stavební práce a obětavou prací zaměstnankyň MŠ a jejich rodinných příslušníků , kteří na konci prázdnin pomáhali s úklidem a stěhováním, mohlo být nové oddělení MŠ otevřeno. Poděkování patří i rodičům, kteří přišli rovněž pomoci.
Jsem velice ráda, že jsme mohli 3. září v naší mateřské škole přivítat všech 36 přihlášených dětí a novou paní učitelku. Mým největším přáním je, aby naše základní i mateřská škola v obci dále vzkvétaly, daly našim dětem dobrý základ do života, děti byly šťastné a rodiče spokojení.
Pokud Vás bude zajímat, co se v naší ZŠ a MŠ děje, budete již brzy moci navštívit naše webové stránky.
Mgr.Irena Kostelencová       ředitelka ZŠ a MŠ
Příjemné dny Vám přeje
Obec Bílý Kostel nad Nisou

Obec

Překlad (translations)

Aktuální teplota

23.4.2024 07:04

Aktuální teplota:

-0.7 °C

Vlhkost:

75.9 %

Rosný bod:

-4.5 °C

Nahlášení pálení

Nahlášení pálení

Video

Nové video: Oslavy 150 let hasičů, 14.7.2018

video z dronu

Infokanál SMS

Logo infokanál

SMS InfoKanál obecní rozhlas „do kapsy“. zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS).

Více infomací.

Aktuální stavy toků

23.4.2024 07:00

Aktuální výška:

35 cm

23.4.2024 06:40

Aktuální výška:

10 cm

23.4.2024 06:50

Aktuální výška:

9 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Liberec normální
Fojtka normální
Mníšek sucho

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5