Menu
Obec Bílý Kostel nad Nisou
Bílý Kostel nad Nisou

Hlas Bílého Kostela 6/08

 

Vážení spoluobčané,
            v těchto slunných červnových dnech si Vám dovolujeme přinést pár informací týkajících se naší obce. Chceme Vás seznámit co se ve vesnici dělo a děje, srdečně pozvat na pár plánovaných akcí, upozornit Vás na některé povinnosti nás všech. Věříme, že Vás v některých případech náš občasník osloví a bude Vám ku prospěchu.                                                                                                                             JF
 
Termíny plánovaných akcí
,,Dětský den‘‘ se stal v Bílém Kostele nad Nisou.už krásnou tradicí využívanou našimi dětmi i přespolními. Klub maminek naplánoval tuto akci na pátek 20. června od 16 hodin na místním hřišti. Srdečně zveme všechny děti na příjemné odpoledne plné her a soutěží. Zveme samozřejmě i všechny dospěláky, pro které bude připravena venkovní zábava s hudbou.
V sobotu 21. června nás jako každoročně navštíví víla Nisa se svým poselstvím. POSELSTVÍ NISYje společnou akcí měst a obcí na toku řeky Nisy, která připomíná důležitost odpovědné a trvalé péče o jednu z hlavních dominant přírody našeho regionu. Víla Nisa k nám dorazí se svou družinou ve 13,30 hodin. Přijďte ji společně přivítat na obvyklé místo do parku u mostu naproti poště.
            Pouť v Bílém Kostele nad Nisou se uskuteční 19. a 20. července. Součástí pouťových dnů jsou mimo jiné plánovány oslavy místního sboru dobrovolných hasičů ke 140. výročí jeho založení. Věřím, že se rádi podíváte na připravenou akci místním sborem.
            V období července si připomeneme nemilou událost z 4. července 1958, kdy při povodních při pomoci druhým utonul voják des. M. Vavřiník.
Jarní výšlap na Eduardův buk
3. května se uskutečnil první jarní výšlap do okolí Bílého Kostela nad Nisou. Cílem prvního výletu se stal Eduardův buk. Za slunného rána se nás sešlo poměrně hodně. Bylo hezké, že výletu se zúčastnily všechny věkové skupiny. Nejmladšímu účastníkovi byl jeden rok a nejstaršímu, o něco více, šedesát sedm. Všechny nás dokázal zaujmou svým výkladem pan Zdeněk Ubias, který v okolí Bílého Kostela tráví svoji profesní činnost lesníka již čtyřicet let. Za tuto dobu nasbíral plno zajímavostí, o které se s účastníky výletu rád a vyčerpávajícím způsobem podělil. Při dvanáctikilometrovém výletu jsme také pořádně zmokli, ale troufám si říct, že takto strávené květnové soboty nikdo nelitoval.                         JF
Pálení čarodějnic
Na konci dubna uspořádali místní hasiči u fotbalového hřiště tradiční pálení čarodějnic. Členové místního sboru připravili pro děti řadu soutěží, mezi které patřila také soutěž o nejlepší masku čarodějnice. Je pravdou, že mezi dětmi byl ostych předvést se v maskách, jelikož to byl takříkajíc první ročník. Věřím ale, že příští rok, se to bude u ohně čarodějnicemi jenom hemžit. Děkuji hasičům za tuto akci a přeji jim, aby se jim to opět vydařilo i příště.
Vítání občánků
První červnový den v neděli jsme opět přivítali do naší obce dalších pět nových občánků. Pro zpestření programu vystoupily se svým programem děti z naší základní školy.
Přivítali jsme dvojčátka Šárku a Jakuba Marečkovi, Martina Heka, Tomáše Popelu a Vojtěcha Hovorku. Ještě jednou jim přejeme hodně zdraví a jejich rodičům hodně radostí.
Kontejnery na velkoobjemový odpad
Nejbližší termín přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad bude o víkendu 14. a 15. června 2008 u obecního úřadu.
Pozn.: Prosíme občany, aby využívali velkoobjemové kontejnery na to, na co jsou určeny a nevhazovali do kontejnerů například domovní odpad, který je každý povinen likvidovat stanoveným způsobem. Na sklo, plast a papír máme celoročně přistavěny kontejnery na tříděný odpad, tak se tyto složky dají likvidovat tříděním a je zbytečné zneužívat místa a prostředků při svozu kontejnerů  na velkoobjemový odpad.
Dále apelujeme na ty občany, kteří provádí úklid své nemovitosti ve větším rozsahu a tím mají i více odpadů, nezneužívejte práv daných obci a nebraňte tak možnosti odevzdat velkoobjemový odpad jednou za čas svým spoluobčanům. Obec Vám ráda zapůjčí v takových případech kontejner a vy se můžete o likvidaci odpadu postarat s čistým svědomím a i za nižší náklady.
Oprava veřejného rozhlasu a lamp veřejného osvětlení
Z důvodu průběžných oprav rozhlasu a pouličních lamp Vás žádáme o nahlášení případných nefunkčností těchto zařízení.
Lípa u kostela sv. Mikuláše
Komu vadila?! Na jaře loňského roku byla vysazena nová lípa u kostela sv. Mikuláše. Letos na jaře se mezi námi našel někdo, komu vadila a lípu usekal a ulomil. Nezbývá nám nic jiného než na podzim zasadit lípu novou. Věřme, že ničitel vyspěje a dostane rozum a nebude mu vadit něco, co dělá radost druhým.
 
 
Příjemné léto Vám všem!
Obec Bílý Kostel nad Nisou
Tel: 485143418                email: ou.bilykostel@cmail.cz
www.bily-kostel.cz
 
 
Školní rok 2007/2008 v „ Naší škole“
Nový školní rok, který jsme zahájili 3.září nám pomalu končí. A jaký vlastně byl? Výuku jsme zahájili podle nového školního vzdělávacího programu, který si musela každá škola vypracovat a povinně již od září 2007 začít podle něj vyučovat. Náš školní vzdělávací program jsme nazvali „Naše škola“ a vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Naší společnou prací
-navazujeme na tradice školy a vyhovujeme i požadavkům rodičů
 -dále rozvíjíme silné stránky školy a maximálně eliminujeme a napravujeme to, co považujeme za nedostatky
-zavádíme do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu
-pro budoucí život v EU zkvalitňujeme výuku cizích jazyků
-vedeme žáky k využívání výpočetní techniky
-učíme žáky  dodržovat stanovená pravidla, zejména pravidla školního řádu, učíme žáky zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala , nikoliv od toho, aby se porušovala ( někdy děti vidí kolem sebe opak )
-učíme žáky chovat se ekologicky
-prohlubujeme spolupráci se spádovou školou v Chrastavě
-spolupracujeme s rodiči a prohlubujeme zájem rodičů o dění ve škole
-aktualizujeme učební pomůcky, doplňujeme knihy do učitelské i žákovské knihovny, zařazujeme do výuky vhodné výukové počítačové programy
V tomto školním roce jsme nabídli našim žákům tyto kroužky: informatika, hra na flétnu,pohybové hry a německý jazyk. Kroužky měly možnost navštěvovat všechny děti od 1. do 5. ročníku. Většina dětí kroužky uvítala a aktivně se do nich i zapojila. Učíme naše žáky chovat se ekologicky – během školního roku proběhly tři sběrové týdny , kdy děti sbíraly starý papír, PET-lahve, plastová víčka a baterie. Na ekologické téma jsme se zúčastnili i dvou projektových dnů v EKO centru Střevlík v Oldřichově v Hájích pod názvem „ Počasí nelenoší“ a „ Dojde nám někdy voda?“ Kromě ekologie se hlavně věnujeme i otázkám prevence v oblasti sociálně patologických jevů, dopravní výchově, péče o své tělo a zdraví. Každoročně se zapojujeme do projektu „ Zdravé zuby“.
Nezapomínáme ani na kulturní akce. Dvakrát jsme navštívili Naivní divadlo v Liberci , děti měly možnost ve škole zhlédnout dvě divadelní představení a vystoupení kouzelníka, dvakrát jsme byli s dětmi v odpoledních hodinách v kině v Chrastavě a několikrát v zábavném centru Babylon ( Lunapark, IQ park). V předvánočním čase jsme se zúčastnili dětského vánočního programu v Tipsport aréně v Liberci, výtvarné soutěže na téma „ Vánoce“, ve které se žák naší školy umístil na 1. místě, připravili jsme společně s učitelkami MŠ vánoční besídku pro rodiče žáků naší ZŠ a MŠ , vánoční program pro naše seniory a s dětmi jsme společně oslavili Vánoce hrami, soutěžemi a nocováním ve škole. Přijali jsme rovněž pozvání vedení ZŠ Chrastava k prohlídce nově zrekonstruované školy na náměstí, kam budou naše děti odcházet na druhý stupeň školní docházky.
Při své práci nezapomínáme ani na pomoc potřebným, vedeme žáky k tomu, aby i malou symbolickou částkou podpořili dobrou věc. Na podzim se zapojili do veřejné sbírky nákupem placek na výchovu a výcvik koní pro hypoterapii, na jaře pak do dobročinné akce Fondu Sidus, jejímž hlavním cílem je získání finančních prostředků ke zlepšení života dětí v nemocnicích. Obě sbírky byly dobrovolné a zapojily se do ní téměř všechny děti, čehož si velmi ceníme.
Do života naší školy jsme se pokusili i zapojit naše rodiče. Zorganizovali jsme na Státní svátek 8. května výlet do „ Motýlího domu „ v nedalekém Johnsdorfu. Pod heslem „ téměř v tropech“ vznikla v lázních Johnsdorf fascinující zoologická a botanická zvláštnost, motýlí dům a dům plazů. Uprostřed tropického světa rostlin, mezi palmami, břečťany a banánovníky, se neustále prohání přes tři sta motýlů rozmanitých druhů. Poutačem ve vstupním vestibulu je tři metry dlouhé akvárium s mořskou vodou s barevnými korálovými rybami a originální napodobeninou útesů Jižního moře. Nezapomenutelným zážitkem nejen pro děti, ale i pro dospělé, byla vyhlídková jízda parním vláčkem do Johnsdorfu a zpět. Počasí nám přálo a výlet se všem 44 zúčastněným líbil. Doufáme, že se do dalších společných výletů opět rodiče se svými dětmi zapojí alespoň v takovém množství jako letos. V květnu jsme se vydali na školní výlet do ZOO Praha. Vyhověli jsme tak přání dětí navštívit tuto ZOO, ve které ještě nebyly.Vzhledem k tomu, že doprava na výlet objednaným autobusem je příliš drahá, rozhodli jsme se cestovat se společností Student agency a po Praze MHD. Využili jsme metra, tramvaje i autobusu. I přes svou náročnost jsme vše zvládli a výlet si patřičně užili.
Na závěr měsíce května jsme opět pro naše rodiče a děti připravili společnou akci - zahradní slavnost, kde si děti převážně s maminkami zasoutěžily v tradičních i netradičních disciplínách, zasportovaly a užily spoustu legrace. Slavnost jsme zakončili společným opékáním uzenek a posezením u ohníčku. Měli jsme naplánované i společné nocování ve škole, ale vzhledem k velké nemocnosti dětí jsme nocování odložili na příští školní rok.
Na červen je připraven pro děti naší školy a mateřské školy společný výlet do Radvánovic do „Šťastné země“ se spoustou atrakcí pro malé i velké. Školáci se ještě vypraví na hrad Valdštejn a do Skalního města. Dopravu na tento výlet nám hradí náš zřizovatel, tj. Obecní úřad, jako dárek dětem k jejich svátku. Než se rozejdeme na prázdniny, tak nás ještě čeká poslední zvonění v podobě karnevalu a vyhodnocení celoroční družinové soutěže s bohatou tombolou. Plánujeme také pěší výlet do našeho krásného okolí.
Prázdniny se nám rychlé blíží a děti se již moc těší, jak si jich užijí. Myslím si, že jsme se v naší škole v průběhu roku nenudili, učivo jsme zvládli a děti mohou vzpomínat i na spoustu věcí, které prožily mimo školní lavici.
Naši školu, práci ve škole i mimoškolní činnost velice pozitivně hodnotila i Česká školní inspekce, která nás v letošním školním roce navštívila. Toto hodnocení nás těší a zároveň i zavazuje k tomu, abychom v příštích letech nezaháleli.
Vzhledem k tomu, že součástí naší školy je i mateřská škola, která se rovněž může pochlubit svou bohatou činností, nechám prostor v příštím vydání paní učitelce a vedoucí odloučeného pracoviště paní Mgr. Janě Šindelářové, která ráda zhodnotí školní rok v mateřské škole.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům a přátelům školy, kteří naší škole a školce pomáhají sponzorskými dary různého druhu, ale i svými vlastními silami. Zvláště pak děkuji panu Petrovi Fedákovi a všem šikovným tatínkům, kteří nám bezúplatně vybudovali nové pískoviště pro děti v MŠ a nám tak ušetřili nemalé peníze, které můžeme použít ve školce na nákup výtvarného materiálu nebo hraček .
Mé poděkování patří i panu Binarovi, který vyrobil pro chlapce v MŠ dvě fotbalové branky, panu Novotnému, který dodal dřevěný rám na pískoviště a nové dřevěné latě na zahradní lavičky v ZŠ a MŠ, panu Ing. Leškovi a jeho společnosti, která nám sponzorským darem poskytla písek do nového pískoviště.
Na úplný závěr děkuji i našemu zřizovateli obci Bílý Kostel za její podporu a vstřícnost.
Mgr. Irena Kostelencová ředitelka ZŠ a MŠ

Obec

Překlad (translations)

Aktuální teplota

16.7.2024 14:07

Aktuální teplota:

25.4 °C

Vlhkost:

67.7 %

Rosný bod:

19.0 °C

Nahlášení pálení

Nahlášení pálení

Video

Nové video: Oslavy 150 let hasičů, 14.7.2018

video z dronu

Infokanál SMS

Logo infokanál

SMS InfoKanál obecní rozhlas „do kapsy“. zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS).

Více infomací.

Aktuální stavy toků

16.7.2024 14:00

Aktuální výška:

28 cm

16.7.2024 14:00

Aktuální výška:

8 cm

16.7.2024 14:20

Aktuální výška:

7 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Liberec normální
Fojtka normální
Mníšek sucho

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4