Menu
Obec Bílý Kostel nad Nisou
Bílý Kostel nad Nisou

Hlas Bílého Kostela 12/09

zde ke stažení

 

Vážení spoluobčané,
 
a je tu opět konec letošního roku, doba vánočních svátků, které by měli být časem klidu a rozjímání. Ovšem než si každý uvědomíme vánoční čas, chceme mnohokrát dohonit všechno to, co jsme letos ještě nestihli. Přeji Vám, abyste strávili tento čas v pokoji, s lidmi, které máte rádi.
                Ing. Jiří Formánek, starosta
*Vánoční posezení pro SENIORY*
Srdečně si dovoluji pozvat naše seniory na malé předvánoční posezení, pro které si svůj program připravily děti z naší mateřské a základní školy.
Kdy: ve čtvrtek 17. prosince 2009 v 10 hodin
Kde: v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bílém Kostele nad Nisou.
Budeme se na Vás těšit!!!
V úterý  22.12.2009 se uskuteční
tradiční
Vánoční koncert
*srdečně zveme všechny občany*
Vystoupí mistr Luděk Vele,
smíšený pěvecký sbor z Hrádku nad Nisou pod vedením Rolfa Bartosche.
a děti z našich škol
Začátek v 1800hod. v kostele sv. Mikuláše
v Bílém Kostele nad Nisou
150 let železnice
Liberec – Hrádek nad Nisou – Zittau
V sobotu 5. prosince se uskuteční oslava 150 let železnice vedoucí naší obcí. U této příležitosti budou jízdy parních vlaků, na které se můžete nejen přijít podívat, ale také hlavně se s nimi svézt. Vlaky směr Liberec – Zittau budou v naší obci stavět v 9,14, 10,50 a 12,27 hodin a v opačném směru 10,35, 14,04 a 15,04 hodin. Vlak jedoucí z Liberce směr Zittau v 10,50 bude mít v naší obci krátkou přestávku, při které si budete moci vlak prohlédnout. Tento vlak budou vítat svým krátkým programem i děti z našich škol.
Doprava
Od 13.12. budou na území Libereckého kraje platit nové jízdní řády veřejné linkové autobusové a železniční dopravy. V jízdních řádech u spojů v naší obci nedošlo ke změnám. Jediná změna je ta, že byla do řádů zavedena nová autobusová zastávka ,,u železniční stanice,,. Tuto zastávku vybudovala obec na žádost občanů z důvodu větší vzdálenosti stávajících zastávek a nevhodnosti a nebezpečnosti pro pěší podél silnice III tř. za školou. Chodník za školou by se měl realizovat s největší pravděpodobností v příštím roce.
Ptáte se?
Výstavba distribučního centra firmy Nugget: jak mnozí víte, probíhá stavební řízení ke stavbě distribučního centra na pozemcích před naší obcí. Na těchto pozemcích se v nedávné době objevila upoutávka ,,pozemek na prodej,,. Ptáte se, jestli se opravdu bude stavět? V současné době firma provádí přeložku vysokotlakového plynovodu a se stavbou počítá v druhé polovině příštího roku. Firma Nugget prodává část pozemků, které jsou určeny pro případnou další výstavbu – proto ta upoutávka.
Stavba silnice I/35 – v letošním roce byla zahájena stavba první třídy I/35. Samozřejmě stavba takového rozsahu má své zastánce, své odpůrce a přináší jistá omezení. Vydržte prosím tato opatření, obchvat nám po dokončení přinese větší klid.
Kostel sv. Mikuláše: často se ptáte, co se děje v kostele? V loňském roce obec započala s opravami, kde na opravy interiérů byla získána dotace z ministerstva kultury. V letošním roce se s opravami pokračovalo a opět se podařilo získat dotaci na opravu vstupních dveří. Po peripetiích s dodavatelskou firmou se nám podařilo získat kvalitní náhradu a dveře budou v letošním roce zhotoveny. Přijďte se podívat na vánoční koncert.
Místní rozhlas: před čtyřmi lety byl po obci zhotoven bezdrátový rozhlas. Firma, která montáž prováděla omezila svoji činnost. V současné době se hledá nová servisní firma, která by byla schopna rozhlas opravovat, protože původní se vymlouvá na zastaralost technologie. Po čtyřech letech?!!?
Obec uvažuje v příštím roce zvýšit informovanost občanů pomocí SMS info-kanálu. O podrobnostech budete obeznámeni.
Rušení nočního klidu?: čím dál tím víc si stěžujete na rušení nočního klidu. Jsou mezi námi lidé, kteří si ničeho a nikoho neváží a uškodit druhým jim přijde normální nebo možná zajímavé. Jediná rada, bude-li se ve vašem okolí dít něco nesprávného, volejte linku 158. 
Výstavba ,,Za potokem,, : v letošním roce naše obec začala realizovat výstavbu inženýrských sítí pro 12 rodinných domů v lokalitě ,,za potokem,,. Parcely budou dokončeny a připraveny k prodeji v jarních měsících příštího roku. Stavbou jsou omezeni hlavně občané, kteří v blízkosti bydlí. Tímto je žádám o strpení, výsledkem budou nové cesty a nový vodovod v této lokalitě.
Obecní traktor: ptáte se, zda-li je možnost zapůjčení obecního traktoru. Můžete. Traktor v případě vaší potřeby je možno po předchozí domluvě využít. Rádi vám potřebné věci převezeme. Zaplatíte za motohodiny.
 
Svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích: Společnost A.S.A. Liberec informuje o harmonogramu svozu komunálního odpadu o vánočních svátcích. Pro naši obec se svozové dny nemění a popelnice budou vyvezeny po oba úterky, 22.12.2009 a 29.12.2009 v tradičních časech. Na Panenské Hůrce svozy zůstávají v pondělí - 21.12. a 28.12. 2009.
Ceny na příští rok 2010 za likvidaci komunálního odpadu zůstávají na stejných částkách.
Upozornění
Připomínáme tomu, kdo tak neučinil, povinnost uhradit poplatky /odpady, psi, pozemky/ za rok 2009 u obecního úřadu v Bílém Kostel n.N.
Povídání o Bílém Kostele nad Nisou
Český rozhlas Sever odvysílal v nedávné době pořad o Bílém Kostele nad Nisou. Pokud jste tento pořad neslyšeli, máte možnost si jej přehrát na internetu na www.rozhlas.cz/sever v rubrice Přijeli jsme k Vám
……………………………………………………………
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Bílý Kostel nad Nisou, které se bude konat ve středu 16.12. 2009 v 17 hod na OÚ v Bílém Kostele nad Nisou.
 
Srdečně Vás zveme do „Koutku splněných přání „
 Jak jsme Vás v květnovém vydání informovali, náš projekt s názvem „ Koutek splněných přání“vyhrál a škola získala grant v rámci programu Škola pro udržitelný život.
Během úžasně krátké doby  se nám podařilo naplnit všechny aktivity, které jsme si naplánovali.
K naší škole vedou dva vyšlapané chodníčky, které se protínají v místě, kde byly před více jak 20- ti lety do země zapuštěny dnes již staré popraskané pneumatiky. V tomto prostoru se nám podařilo vytvořit příjemné  relaxační místo pro setkávání rodičů, vodících své děti do naší ZŠ a MŠ, ale i pro odpočinek maminek na mateřské dovolené, či seniorů. Rodiče našich dětí, ale i obyvatelé Bílého Kostela měli možnost společně se podílet na konkrétním úkolu, který je pro všechny přínosný. Za přispění aktivních lidí se nám podařilo během 7 týdnů tento  prostor proměnit v zajímavé a lákavé místo. Vznikl smyslový chodníček, který je z části osázen zelení a bylinkami. Z části je naplněn 12- ti druhy materiálů: mulčovací kůra, štěpky, hobliny, dřevěné kulánky, dřevěné koláče, mech, kaštany, žaludy, oblázky, jemný písek, oblé kameny z naší řeky Nisy. V koutku nechybí hrací prvky. Byla zde nainstalována dvě pružinová houpadla z akátu, po kterých děti velmi toužily. Vybrali jsme taková, která mají dlouhou životnost. K příjemnému posezení slouží dospělým dvě nové lavičky zhotovené z vymývaného betonu a dřeva. Celé zákoutí funkčně doplňuje i přírodní dřevěný odpadkový koš. V koutku děti myslely i na zvířátka a umístily zde krmítko pro ptáky a dvě vrbičky.
Naše škola tak mohla v praxi dětem ukázat, že když se lidé nadchnou a společně přidají ruku k dílu, je mnohé možné. Myšlenka vytvořit zajímavý hrací koutek, který bude prima pro děti i dospělé se skvěle naplnila. Kdo jste tu ještě nebyl, přijďte se podívat. Procházka vám bude stát za to.
     Realizace projektu byla začleněna do environmentální výchovy jak školy, tak i školky. Děti se účastnily aktivit, které vedly ve prospěch zlepšení našeho společného životního prostředí. V blízkosti školy se podílely dle svých možností na vybudování koutku, který bude prospěšný jim i široké veřejnosti. Snaha školy byla, aby si žáci uvědomili sounáležitost k obci, ve které žijí, že i jejich malá pomoc je pro všechny důležitá. Myšlenka „Koutku splněných přání“ se prolínala všemi vyučovacími předměty. Ve výtvarné výchově děti výtvarně ztvárnily nově vzniklý koutek, v rámci pracovních činností děti připravovaly záhonek v chodníčku a sázely rostliny, zalévaly nově nasetou trávu. V prvouce,  přírodovědě a vlastivědě jsme si povídali o obci, ve které žijeme, co můžou ony jako děti a dospělí pro obec udělat, co je to životní prostředí apod. Následně pak děti vše viděly v praxi při realizaci dílčích aktivit. V českém jazyce se žáci pokusili vytvořit popis vzniklého koutku, vyprávěli o tom, jak práce probíhaly.
V matematice jsme rýsovali návrh, vytvářeli jsme „ projektovou dokumentaci“ chodníčku. Zkusili si vypočítat finanční náklady na celou akci. Tím, že děti pracovaly a hýbaly se , tak udělaly i něco prospěšného pro své tělo a naplnily tak i pohybové aktivity v rámci tělesné výchovy.
Rovněž tak se projekt dotkl všech výchovně vzdělávacích činností dětí v MŠ. Největší nadšení a zápal projevily děti při přesívání písku a jeho navážení do hmatového chodníčku. Netrpělivě očekávaly až dozrají a začnou padat kaštany a žaludy. Pravidelně tyto přírodniny sbíraly, doplňovaly do chodníčku a současně i ukládaly na zimu pro zvířátka.
     Každý, kdo přislíbil pomoc se podílel na realizaci dle svých možností. Tatínkové zastali fyzicky náročnou práci, maminky pomohly s nátěry, výběrem zeleně, výrobou informační tabule, úpravou terénu. Žáci školy osázeli chodníček rostlinami a bylinkami, nasbírali kaštany a žaludy, zalévali nově nasetou trávu.
     Chtěla bych touto cestou poděkovat našemu zřizovateli a vedení obce panu Ing. Jiřímu Formánkovi za podporu a všem dalším, kteří dle svých možností pomohli při realizaci celého projektu.
Jsou to: pan Petr Fedák a jeho spolupracovníci, Jiří Sedlmayer, Emil Lode, Josef Kostelenec, Martin Vlas, Alexander Kavka, Tomáš Šťastný, Štěpán a Milan Šindelářovi,Emil Novotný, Petr Šindelář, pan Bayer,Adam Wolf, paní Iva Suchánková, Eva Dušková, Pavlína Dušková,
 Jana Fryková, Petra Vejvodová, Lucie Janáčková, manželé Třešňákovi, Dankovi, Gabryšovi z Uhelné, Wolfovi, Borovi a všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Bílý Kostel nad Nisou. Děkujeme.
Rádi bychom do budoucna v podobných aktivitách pokračovali a pevně věříme tomu, že najdeme opět podporu v našem zřizovateli, rodičích našich dětí a všech přátel školy.
                                               Mgr. Irena Kostelencová
          Ředitelka ZŠ a MŠ Bílý Kostel nad Nisou
 Závěrem
V roce 2009se v obci uspořádalo několik akcí a stalo pár událostí, na kterých se podíleli lidé, kteří nelitují svého času pro to, aby udělali něco pro druhé.Všem moc děkuji!!
Děkuji i sponzorům, kteří podpořili akce pořádané pro děti.
Mnoho pohody o vánočních svátcích, hodně úspěchů v novém roce 2010. 
Ing. Jiří Formánek
starosta obce

Obec

Překlad (translations)

Aktuální teplota

23.4.2024 07:04

Aktuální teplota:

-0.3 °C

Vlhkost:

76.0 %

Rosný bod:

-4.1 °C

Nahlášení pálení

Nahlášení pálení

Video

Nové video: Oslavy 150 let hasičů, 14.7.2018

video z dronu

Infokanál SMS

Logo infokanál

SMS InfoKanál obecní rozhlas „do kapsy“. zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS).

Více infomací.

Aktuální stavy toků

23.4.2024 07:00

Aktuální výška:

35 cm

23.4.2024 07:10

Aktuální výška:

10 cm

23.4.2024 07:20

Aktuální výška:

9 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Liberec normální
Fojtka normální
Mníšek sucho

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5