Menu
Obec Bílý Kostel nad Nisou
Bílý Kostel nad Nisou

Hlas Bílého Kostela 06/09

Hlas Bílého Kostela - zde ke stažení

 

Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám další vydání našeho obecního občasníku. Doufám, že v něm najdete pár užitečných informací a třeba přijmete i pozvání na plánované akce.
*Dětský den*
Klub maminek společně s obecním úřadem Vás co nejsrdečněji zvou na dětský den, který se koná u příležitosti konce školního roku a hlavně začátku prázdnin
v pátek 26.6.2009 od 16 hodin na místním hřišti v Bílém Kostele nad Nisou.
Pro děti je připravena spousta soutěží a radovánek. Také jako každý rok nemůže chybět pojídání výborných koláčů s ukrytými penězi!!!!
Pro rodiče a další dospěláky je v odpoledních a večerních hodinách pořádána letní zábava.
K tanci hraje skupina WOKO!
                  
*Poselství řeky NISY*
 V sobotu 27.6.2009 ve 14 hodin k nám do obce dorazí Víla Nisa se svoji družinou a přivezou nám
Poselství řeky Nisy.  
Přivítání Víly Nisy se uskuteční v parku u Nisy vedle mostu u pošty.
Přijďte společně přivítat Vílu Nisu a její družinu.
*Bílokostelská pouť*
O víkendu 18. a 19. července 2009 bude v naší obci probíhat tradiční pouť.
V prostorách místního hřiště bude spousta pouťových atrakcí a stánků.
V odpoledních hodinách bude pouťová zábava u hasičské zbrojnice.
*Vítání občánků*
V neděli 14. června 2009 k naší velké radosti jsme měli tu čest přivítat do obce nové občánky.
Přivítali jsme čtyři děti, dva chlapce a dvě děvčátka. Honzíka Kováče, Lucinku Popelovou, Rudolfa Ročka a Natálku Chadrabovou. Tuto slavnostní chvilku zpestřily svým krásným vystoupením žáci z naší základní školy.
Vážení rodiče blahopřejeme Vám k narození vašeho dítka a přejeme Vám tu nejhezčí odměnu za rodičovské úsilí – lásku vašeho dítěte, jeho úctu a vděčnost.
VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
konané ve dnech 5. a 6. 6. 2009
Obec :                                                 Bílý Kostel nad Nisou
Počet osob v seznamu voličů celkem :                701
Počet odevzdaných úředních obálek:                169
Počet platných hlasů celkem                               168
Číslo a název stravy                                     platné hlasy
                                                                                   počet           %
 2 – KDU-ČSL                                                                            4                    2,38
 3 – Věci veřejné                                                                    5                    2,98
 4 – ODS                                                                                        34                  20,24
 5 – SUVERENITA:
       Strana zdravého rozumu, POLITIKA 21             22                  13,09
 6 – Pravý Blok                                                                         2                    1,19
 7 – Sdružení pro republiku-
       Republikánská strana Československa              1                    0,60
 9 – Evropská demokratická strana                              1                    0,60
11 – Demokratická Strana Zelených                           1                    0,60
13 – Národní strana                                                              1                    0,60
14 – SDŽ – Strana důstojného života                            4                   2,38
19 – Strana demokracie a svobody                                 1                   0,60
21 – KSČM                                                                  38                 22,61
22 – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ                                  7                   4,16
23 – Strana svobodných občanů                                      3                   1,78
24 – SNK Evropští demokraté                                         5                   2,97
26 – Strana zelených                                                            2                   1,19
27 – Koruna Česká                                                                    1                   0,60
31 – Dělnická strana                                                              1                   0,60
32 – NEZÁVISLÍ                                                                       2                   1,19
33 – ČSSD                                                                                    33               19,64   
Silnice I/35
28.5.2009 se slavnostně zahájila výstavba silnice I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou.
Silnice I/35 bude realizována v celkové délce 7,636 km. Trasa je vedena volným nezastavěným územím převážně po zemědělských pozemcích. Stavba silnice zahrnuje kromě hlavní trasy přestavbu mimoúrovňové křižovatky Bílý Kostel, výstavbu dvou nových křižovatek (Václavce a Hrádek n.N.), přeložku silnice III/2712 a 6 přeložek místních resp. Účelových komunikací a polních cest, 11 mostních objektů, dvě opěrné a jednu zárubní zeď a stavbu protihlukových clon. Trasa silnice vychází z mimoúrovňové křižovatky silnic I/13 a I/35 v Bílém Kostele, která bude přestavěna v rámci této stavby. Z křižovatky trasa stoupá severním směrem východně od hřbitova v Bílém Kostele přes údolí Farského potoka, které překonává mostními objekty, k Hlásnému vrchu. Tomto stoupání je navržen přídatný jízdní pruh. Po objetí Hlásného vrchu se trasa stáčí k západu po zemědělských pozemcích v lokalitě Nad Pekařkou, mimoúrovňově kříží silnici III/2712 mezi Pekařkou a Václavicemi…..
Délka stavby: 7636 m
Cena stavby: 1 748 009 469 Kč
Zprovoznění: říjen 2011
Uvidíme jak to všechno bude.
Oprava mostu na silnici I/13
V loňském rocedošlo k opravě malého mostu nad polesím na silnici I/13. V letošním roce od července budou provedeny opravy mostu velkého, vedoucího přes naši obec. Opravy budou spočívat v opravě povrchu, dilatačních spár a zábradlí. Oprava se bude provádět za provozu se zachováním jednoho jízdního pruhu. Věřím, že zmiňované úpravy významně přispějí ke ztišení hluku z provozu na tomto mostě.
Vodovod v lokalitě pod hřbitovem
V červnu byly zahájeny práce související s rekonstrukcí vodovodu v lokalitě pod hřbitovem. Práce, na kterých se podílejí společně se Severočeskou vodárenskou společností a obcí samotní stavebníci z nových domů pod hřbitovem, je jistě trochu omezující. Na druhou stranu zde bude část nového vodovodu, na který v příštím roce bude navazovat rekonstrukce starého vodovodu v příčných uličkách. Po dokončení výměny vodovodu je zde počítáno s provedením nových povrchů na komunikacích. Jistě toto všechno stojí za jistou dávku tolerance.
Poplatky a úhrady
Připomínáme těm, kteří ještě neuhradili poplatky za odpady, psy, pronájmy pozemků, aby tak učinili a neodkládali tuto svoji povinnost. Úhradu můžete učinit na obecním úřadě nebo bezhotovostním převodem na č.ú. 20226461/0100.
Obecní traktor
Obecní úřad v Bílém Kostele nabízí svým občanům možnost využití obecního traktoru. Nadále platí nabídka zapůjčení velkoobjemového kontejneru. Bližší informace získáte na obecním úřadě v Bílém Kostele nad Nisou.
Ohlédnutí za školním rokem 2008/2009
     Školní rok 2008/2009 jsme zahájili v pondělí 1. září 2008. V naší škole jsme uvítali
7 prvňáčků, ve školní docházce pokračovali 4 žáci 2.tř., 2 žáci 3.tř., 4 žáci 4.tř.
 a 2 žáci 5. třídy. Celkem jsme měli ve škole 19 dětí. Již druhým rokem jsme vyučovali podle nového vzdělávacího programu „ Naše škola“. I v letošním roce jsme nabídli našim dětem tyto kroužky: informatika, hra na flétnu, pohybové hry a německý jazyk. Kroužky mohly navštěvovat všechny děti od 1. do 5. ročníku. Většina dětí kroužky uvítala a aktivně se do nich zapojila.
     V podzimním období jsme s dětmi navštívili Chrastavu, kde byl připraven pro žáky ZŠ našeho okolí program , ve kterém jsme shlédli práci policie a hasičských sborů z Euroregionu Nisa. Dopravní tematice se věnujeme průběžně během celého roku. Každoročně se ve spolupráci s dopravní policií z Liberce účastníme dopravně preventivní akce. Přijali jsme rovněž pozvání na oddělení Policie v Liberci, kde děti shlédly práci našich kriminalistů, policistů – psovodů a vyzkoušely si i střelbu z laserové pistole. Hezkého podzimního počasí jsme využili k návštěvě botanické zahrady, kde děti plnily zadané úkoly.
    Výuku přírodovědy a vlastivědy nám zpestřily vzdělávací programy „ Fauna a flora Krkonoš ve 4 ročních obdobích“ a „ Povídání o Tanzánii“. Učíme naše žáky chovat se ekologicky – během šk. roku proběhly dva sběrové týdny, kdy děti nosily do školy starý papír, pet lahve, plastová víčka a baterie. Na ekologické téma jsme se zúčastnili i projektového dne „ Máme rádi zvířata vážně i nevážně“ , který byl organizován Libereckým krajem a také ekologického programu „ Jak se zachraňuje Země“.
   V rámci školní družiny jsme navštívili dvakrát lunapark v zábavném centru Babylon a tři odpolední filmová představení v kině v Chrastavě. Nezapomínáme ani na divadlo. Třikrát jsme navštívili představení v Naivním divadle.Pro rodiče a děti jsme zajistili dvakrát vstupenky na nedělní divadelní představení v Divadle F.X.Šaldy.
   V předvánočním čase jsme společně s dětmi z MŠ a vedením obce zahájili čas adventu zpěvem koled a rozsvícením vánočního stromku.
Děti si společně s  p.učitelkami připravily vánoční besídku a vánoční dárek pro své rodiče. V předvánočním čase potěšili naši žáci společně s dětmi z MŠ i naše seniory svým programem na OÚ. Vánoce jsme v naší škole oslavili hrami, soutěžemi a nocováním ve škole. Než jsme se rozešli na vánoční prázdniny, tak si děti připravily i chutnou vánoční nadílku pro lesní zvěř.
    V lednu jsme pro veřejnost připravili „ Den otevřených dveří“ , kde měli příchozí návštěvníci možnost nahlédnout přímo do výuky, prohlédnout si učební pomůcky a školu. Děti předvedly využití výpočetní techniky při výuce. K zápisu do naší školy přišlo celkem 12 dětí.
   Do života naší školy jsme se pokusili zapojit i naše rodiče. Zorganizovali jsme dva společné sobotní výlety. První výlet na Ještěd jsme uskutečnili na podzim. Druhý jsme pečlivě připravovali již od ledna, kdy jsme měli objednaný autobus na výlet do dinosauřího parku v Kleinwelce.
Počasí nás v den konání výletu zradilo natolik, že jsme byli nuceni cíl výletu změnit. Po vzájemné domluvě jsme se rozhodli, že navštívíme zámek Libochovice a cestou zpět pro zájem některých zúčastněných, jsme navštívili i město Terezín a prohlédli si malou pevnost. Doufáme, že na podzim se nám podaří výlet do Kleinwelky uskutečnit.
   V dubnu jsme si domluvili exkurzi do pekáren v Liberci s možností prohlédnout si celý provoz. Děti tak viděly strojní výrobu běžného pečiva od prvopočátku až po hotové výrobky odcházející z pásů do přepravek, skladu a následně do obchodů. Naproti tomu, pak měly děti možnost se seznámit i s tradiční domácí výrobou chleba a másla v Minimuzeu másla v Bílém Kostele nad Nisou. Manželé Hyškovi poutavým vyprávěním dětem přiblížili tradiční domácí výrobu másla a chleba. Vyprávění doprovázeli ukázkou historických předmětů, které se při výrobě másla a přípravě chleba v minulosti používaly. Domácí máslo a chléb pak mohly děti i ochutnat. Obě exkurze se jim velice líbily a byly pro ně nezapomenutelným zážitkem.  
    Stejně tak, jako v loňském roce, jsme měli ve škole studenta pedagogické školy na praxi, který si společně s kamarádem pro naše děti a děti z MŠ připravil vojenskou stopovanou s hledáním pokladu, ukázkami zadržení pachatele a ukázkou výstroje a výzbroje vojáka.
   Letošní celoroční družinová soutěž „ O nejlepšího horolezce“, jak již samotný název napovídá, se nesla v horolezeckém duchu. Děti zdolávaly výšky formou soutěžních úkolů , které v průběhu roku plnily a mohly tak získávat cenné body, které ve finále přemění za „ penízky „ , za které si budou moci vybrat odměny. Na opravdové horolezce si však také mohly zahrát na cvičné horolezecké stěně v ZŠ v Chrastavě, kde si pod vedením zkušených instruktorů, mohly vyzkoušet zdolávání horolezecké stěny.
   Samozřejmě, že jsme s dětmi nezapomněli ani na jejich maminky. Paní učitelky si s dětmi připravily malé kulturní vystoupení k jejich svátku a děti pro své maminky vyrobily dárek a občerstvení.
   V letošním školním roce absolvovaly naše děti plavecký výcvik v plavecké škole ve Stráži pod Ralskem, kam jsme od dubna do června dojížděli společně s dětmi z Chotyně. Děti byly velice nadšené z výuky, do které se bez obav zapojily ihned od 1. lekce plavání. Výuka byla velice pestrá se spoustou zábavných vodních her a hlavně hezkým a vlídným přístupem plavčíků. Děti si celou výuku patřičně užily.
   Na školní výlet jsme se letos vydali do Jablonného v Podještědí, kde jsme si prohlédli Baziliku sv. Vavřince a sv. Zdislavy a následně jsme se pěšky vydali na zámek Lemberk.
   Na závěr školního roku jsme opět pro naše rodiče a děti připravili společnou akci – zahradní slavnost, kde si děti zasoutěžily a užily si mezi kapkami deště spoustu legrace. Slavnost jsme zakončili společným opékáním uzenek a „ postáváním „ u ohníčku, protože i zde nám počasí moc nepřálo.
   Stejně jako v minulém roce, tak i letos jsme se zapojili do sbírky na financování činnosti občanského sdružení CPK – CHRPA „ Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci“. Toto sdružení je nestátní, nezávislé a neziskové občanské sdružení zabývající se výběrem a výchovou koní cíleně do oblasti hipoterapie.
   Za plného provozu jsme důkladně vyklidili kabinet a vybudovali z něho zcela novou učebnu pro výuku výtvarné výchovy, pracovních činností, ale i koutkem pro přípravu jednoduchých pokrmů studené kuchyně, abychom mohli naplňovat výchovně vzdělávací cíle našeho školního vzdělávacího programu. Abychom splňovali i všechny hygienické normy, nechali jsme vybudovat i nový sprchovací kout.
   V letošním školním roce jsme se pokusili získat grant z programu „ Škola pro udržitelný život“ . Program vyhlašuje Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy Sever. Nepočítali jsme s tím, že by nám náš první projekt mohl vyjít. A on vyšel. Podařilo se nám získat maximální částku, kterou jsme mohli obdržet, a to 70 tisíc korun na projekt „ Koutek splněných přání“ . Cílem projektu je zapojení veřejnosti do vybudování koutku v blízkosti školy, který by sloužil maminkám s malými dětmi, seniorům, dětem ze ZŠ i MŠ k odpočinku a relaxaci. Byli bychom rádi, kdyby se do realizace projektu zapojila veřejnost a posílila tak spolupráci v péči o životní prostředí v naší obci. Naši radost ze získaného grantu posílila další zpráva o tom, že náš projekt zaujal natolik, že jsme navíc ještě získali šek v hodnotě 50 tisíc korun na nákup hracích prvků. Šek převzal pan starosta společně s ředitelkou školy v úterý 16. června v Praze od Regionservisu - pořadatele IV. ročníku Národního setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky.
   Než se rozejdeme na prázdniny, tak nás ještě čeká poslední zvonění a vyhodnocení celoroční družinové soutěže s bohatou tombolou a pěší výlet do okolí. Prázdniny se kvapem blíží a děti se jich nemohou již dočkat.V naší škole jsme se ani letos nenudili, učivo jsme rovněž zvládli a vlastními silami jsme si zvelebili i prostor před školou. V následujících týdnech nás čeká zasloužilý odpočinek.
   S uplynulým šk. rokem v MŠ Vás seznámí v příštím vydání paní Mgr. Jana Šindelářová – vedoucí učitelka MŠ.
                                                                            Irena Kostelencová
                                                                             Ředitelka ZŠ a MŠ
 
Příjemné léto Vám všem!
Obec Bílý Kostel nad Nisou
Tel: 485143418                email: ou.bilykostel@cmail.cz
www.bily-kostel.cz

Obec

Překlad (translations)

Aktuální teplota

16.7.2024 13:07

Aktuální teplota:

26.2 °C

Vlhkost:

65.1 %

Rosný bod:

19.2 °C

Nahlášení pálení

Nahlášení pálení

Video

Nové video: Oslavy 150 let hasičů, 14.7.2018

video z dronu

Infokanál SMS

Logo infokanál

SMS InfoKanál obecní rozhlas „do kapsy“. zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS).

Více infomací.

Aktuální stavy toků

16.7.2024 13:20

Aktuální výška:

28 cm

16.7.2024 13:20

Aktuální výška:

8 cm

16.7.2024 13:20

Aktuální výška:

8 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Liberec normální
Fojtka normální
Mníšek sucho

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4